Коротка інформація

про центр

 

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Великоберезовицької селищної ради

№ 849

«1» жовтня 2021 року

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Код ЄДРПОУ 42384167

 

(нова редакція)

смт. Велика Березовиця  – 2021

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області, код ЄРДПОУ 42384167 (далі – Центр) є правонаступником комунальної установи «Інклюзивно – ресурсного центру» Тернопільської районної ради Тернопільської області.

1.2.Повне найменування українською мовою: Комунальна установа  «Інклюзивно-ресурсний центр» Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області. Скорочене найменування українською мовою:  КУ «ІРЦ» Великоберезовицької селищної ради.

1.2. Засновником Центру є Великоберезовицька селищна рада Тернопільської області (далі – Засновник), уповноваженим органом є Відділ освіти Великобрезовицької селищної ради

1.3. Місцезнаходження Центру: 47728 вул.Шкільна,216, с. Острів, Тернопільський район, Тернопільська область.

1.4 Центр є юридичною особою, має печатку і штампи, бланк із своїм найменуванням, може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства.

1.5. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

1.6. Інклюзивно – ресурсний центр утворюється з розрахунку один центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території Великоберезовицької селищної ради.

1.7. Інклюзивно-ресурсний центр може мати у своїй структурі філію (філії).

1.8. Інклюзивно-ресурсний центр може організовувати власну діяльність з використанням мобільного інклюзивно-ресурсного центру.

 

1.9. Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації  здійснює координацію діяльності інклюзивно-ресурсного центру, контроль за дотриманням ним актів законодавства.

Науково-методичну та аналітичну підтримку діяльності Центру забезпечує обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти (далі-центр підтримки інклюзивної освіти) та/або визначена МОН установа, що належить до сфери його управління.

В частині провадження фінансово-господарської діяльності Центр підзвітний Великоберезовицькій селищній раді та підпорядковується відділу освіти Великоберезовицької селищної ради.

1.10. Уповноважений орган засновника здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.11. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішеннями  Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району Тернопільської області розпорядженнями селищного голови, іншими законодавчими актами та цим Статутом.

Центр проводить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 2.1. Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області, функціонує з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі – комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2.2. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають на території Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області, об’єднаних територіальних громадах в межах Тернопільського району, інших адміністративно-територіальних одиниць області за умови подання відповідних документів та  укладання договорів про обслуговування., а також у випадку звернення у зв’язку з відсутністю можливості отримання послуг за місцем проживання (навчання) дитини

2.3. Відповідно до поставленої мети, основними завданнями Центру є:

1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

3) консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;

у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:

дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;

дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;

11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ”;

12) підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно – ресурсного центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою Тернопільської облдержадміністрації, а також аналітичної інформації для  центру підтримки інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;

 

13) Інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань та визначені згідно чинного законодавства України.

2.4. Збір, обробка, зберігання та захист інформації щодо осіб з особливими освітніми потребами та суб’єктів освітньої діяльності здійснюється автоматизованою системою інклюзивно-ресурсних центрів (далі-АС «ІРЦ»)

 

 

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

3.1. Центр  є юридичною особою.

3.2. Відповідно до законодавства України та з урахуванням організаційно- правової форми Центру з метою забезпечення його статутної діяльності Засновник закріплює на праві оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспорті засоби та інше майно. Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

3.3. Будівлі, споруди і приміщення Центру повинні використовуватись за цільовим призначенням та відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

3.4. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та  місцевого бюджету, благодійних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5 Оплата праці в Центрі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про освіту», нормативними документами з оплати праці за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та відповідними центральними органами виконавчої влади, умовами колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом.

3.6. Для здійснення діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.7. Власник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язання Центру, а Центр не відповідає за зобов’язання власника та уповноваженого органу управління.

3.8. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

3.9. Центр не має права розприділяти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

3.10.  Центр може надавати платні освітні, наукові, методичні  та інші послуги згідно з переліком,  який затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

4.1. Центр має право:

4.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

4.1.2. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

4.1.3. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

4.1.4. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

4.1.5. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

4.1.6. Надавати послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають за межами території Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району Тернопільської області, на підставі укладання договорів про обслуговування.

4.2.7 У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних громад інклюзивно-ресурсний центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня їх звернення інформує про них засновника та відповідний орган управління освітою.

4.2.8. З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний:

4.2.9. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції.

4.2.10. Вносити пропозиції засновнику, уповноваженому органу управління щодо удосконалення діяльності центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

4.2.11. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, шляхом укладення цивільно-правових угод, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти, навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

4.2.12. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 

  1. V. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

 

5.1. Управління  Центром  здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

5.2. Безпосереднє керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює керівник (директор), який призначається на посаду строком на шість років на конкурсній основі та звільняється з посади засновником інклюзивно-ресурсного центру або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

Рішення про проведення конкурсу приймається засновником інклюзивно-ресурсного центру або уповноваженим ним органом (посадовою особою):

-одночасно з прийняттям рішення про утворення нового інклюзивно-ресурсного центру;

-не менш як за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником (директором) інклюзивно-ресурсного центру;

-не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником (директором) відповідного інклюзивно-ресурсного центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Конкурс на посади керівника (директора) інклюзивно-ресурсного центру проводиться відповідно до положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

На посаду керівника (директора) інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником інклюзивно-ресурсного центру.”;

5.3. Керівника (директора) Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до чинного законодавства.

5.4. Керівник (директор) Центру :

5.4.1. Планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців Центру.

5.4.2.Призначає на посаду працівників інклюзивно-ресурсного центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників інклюзивно-ресурсного центру, заохочує працівників інклюзивно-ресурсного центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

5.4.3. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців (консультантів) Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

5.4.4. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат, на умовах, передбачених колективним договором та законодавством в межах кошторисних асигнувань.

5.4.5. Укладає колективний договір.

5.4.6. Розпоряджається за погодженням із Засновником та уповноваженим органом управління в установленому порядку майном Центру та його коштами, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру.

5.4.7. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру.

5.4.8. Представляє Центр  у відносинах з державними органами,. органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5.4.9. Подає Засновнику річний звіт про діяльність Центру.

5.4.10. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

5.4.11. Подає на затвердження Засновнику проекти змін до Статуту.

5.4.12. Діє від імені інклюзивної-ресурсного центру без довіреності.

5.5. Трудовий колектив Центру складають його працівники, які перебувають у трудових відносинах з Центром відповідно до чинного законодавства.

5.6. Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу Центру.

5.7. Відповідно до покладених на Центр завдань працівники мають право:

5.7.1. Одержувати від закладів освіти, установ Великоберезовицької селищної ради, інших територіальних громад необхідні матеріали для виконання функцій відповідно до вимог цього Статуту;

5.7.2. Залучати спеціалістів для опрацювання статистичних даних, тощо і здійснювати контроль за дотриманням та достовірністю статистичних та інших даних, що подаються відповідними закладами і установами до відділу освіти Великоберезовицької селищної ради.

 

 

VІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

6.1. Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники — керівник (директор), завідувач філії (за наявності філії), фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсного центру (практичні психологи, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, інші вчителі-дефектологи).

6.2. Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру передбачає посади інших працівників (адміністратор інклюзивно-ресурсного центру, головний бухгалтер, бухгалтер, медсестра, юрист, водій тощо), які забезпечують господарсько-обслуговуючу та іншу діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру затверджує його засновник відповідно до законодавства. До штатного розпису інклюзивно-ресурсного центру додаткові посади вводяться за рахунок спеціального фонду

6.3. Призначення на посади педагогічних  працівників Центру здійснюється керівником (директором) інклюзивно-ресурсного центру, в порядку, визначеному Засновником.

6.4 На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальностями “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія (“Практична психологія”), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як два роки у порядку, встановленому трудовим законодавством.

6.5. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій, затверджених керівником (директором) інклюзивно-ресурсного центру.

6.6. На педагогічних працівників центру поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

6.7. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

6.8. Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру та режим його роботи затверджуються засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

6.9. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 36 годин на тиждень та включає час, необхідний для виконання ними завдань інклюзивно-ресурсного центру, визначених Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, та посадових обов’язків, передбачених трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

 

VІІ. ФІНАНСОВО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

7.1. Матеріально-технічна база  Центру  включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

7.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

7.3. Фінансово-господарська діяльність Центру  провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

7.4. Джерелами фінансування Центру є кошти державного бюджету, місцевого бюджету, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

7.5. Ведення  бухгалтерського обліку здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Великоберезовицької селищної ради.

7.6. Керівництво Центру несе відповідальність перед Засновником, уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

7.7. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

VІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

8.1. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Центром.

8.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією  Центру регулюються колективним договором.

8.3. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти державного та  місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці,  тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством,  Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.6. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.7. Працівники Центру проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством.

8.8. Право укладання колективного договору надається директору Центру за погодженням з уповноваженим органом управління, а від імені трудового колективу – уповноваженому Загальними зборами трудового колективу.

8.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального захисту вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

 

ІХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦЕНТРУ

 

9.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається Засновником. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

9.2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

9.3.  Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником, шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.